KK 音標學習筆記 (KK Phonetic Symbol)


  1. 說明
    1. Unicode
  2. 母音篇
    1. 相關資源

筆記 KK 音標的學習過程以及相關資源。

logo

說明

Unicode

音標字元的 Unicode 以及對應的國際音標 IPA,有些音標無法透過輸入法簡易輸出,因此列出他們的 Unicode 方便日後檢索使用。

Phonetic Symbol Unicode IPA
i U+0069
ɪ U+026A ɪ
e U+0065
ɛ U+025B e
æ U+00E6 æ
ɑ U+0251 ɑ
o U+006F əʊ
ɔ U+0254 ɔː
u U+0075
U+1D1C ʊ
ʌ U+028C ʌ
ə U+0259 ə
ɪr U+026A U+0072 ɪə
ɚ U+025A ə˞
ɝ U+025D ɜ˞
U+0061 U+026A
aᴜ U+0061 U+1D1C
ɔɪ U+0254 U+026A ɔɪ
p U+0070 p
b U+0062 b
t U+0074 t
d U+0064 d
k U+006B k
g U+0067 ɡ
f U+0066 f
v U+0076 v
s U+0073 s
z U+007A z
θ U+03B8 θ
ð U+00F0 ð
ʃ U+0283 ʃ
ʒ U+0292 ʒ
U+0074 U+0283
U+0064 U+0292
l U+006C l
r U+0072 r
m U+006D m
n U+006E n
j U+006A j
ŋ U+014B ŋ
w U+0077 w
h U+0068 h

母音篇

[i]

ee/ea/ie/ei/ey

seat [sit]
sleep [slip]
meet [mit]

[ɪ]

sit [sɪt]
big [bɪg]
mitt [mɪt]

[e]

ai/ei/ea/ay/ey

play [ple]
rain [ren]
fake [fek]

[ɛ]

ea

letter [ˋlɛtɚ]
many [ˋmɛnɪ]
weather [ˋwɛðɚ]

[æ]

fat [fæt]
mad [mæd]
ant [ænt]
back [bæk]
application [͵æpləˋkeʃən]

[ɑ]

wash [wɑʃ]
hot [hɑt]
stop [stɑp]
cop [kɑp]
block [blɑk]
mop [mɑp]

🆚

black [blæk]
map [mæp]

[o]

oa/oe/ou/ough/ow

home [hom]
phone [fon]
flow [flo]
goal [gol]
coat [kot]
low [lo]
bowl [bol]
sow [so]

🆚

law [lɔ]
ball [bɔl]
saw [sɔ]

[ɔ]

al/au/aw

call [kɔl]
daughter [`dɔtɚ]
soft [sɔft]
talk [tɔk]
small [smɔl]
cough [kɔf]

[ɔɪ]

oi/oy

point [pɔɪt]
noise [nɔɪz]
choice [tʃɔɪs]
joy [dʒɔɪ]
toy [tɔɪ]
foil [fɔɪl]
coil [kɔɪl]

[aɪ]

[aᴜ]

[u]

oo/ui/ue/ou/ew

too [tu]
rude [rud]
soup [sup]
lose [luz]
move [muv]
food [fud]

[ᴜ]

oo/ou

put [pᴜt]
foot [fᴜt]
look [lᴜk]
hood [hᴜd]
good [gᴜd]
wood [wᴜd]

[ʌ]

[ə]

[ɪr]

[ɚ]

[ɝ]

[p]

[t]

[k]

[f]

[s]

[θ]

[ʃ]

[tʃ]

[h]

[b]

[d]

[g]

[v]

[z]

[ð]

[ʒ]

[dʒ]

[m]

[n]

[ŋ]

[l]

[r]

[j]

[w]

相關資源

吉娜英格:KK音標拼音練習

賴氏K.K.音標+2CD | books.com